Home » Posts tagged "bán hàng bằng wordpress"

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 03

Wordpress

Và tương tự với taxonomy, chúng ta sẽ cần tạo một taxonomy mới để phân loại sản phẩm và sẽ được gọi là danh mục sản phẩm. Để tạo custom post type và taxonomy chúng ta có thể làm viết code thông qua register_post_type API...

Continue reading »

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 01

Wordpress

  Trong WordPress, nếu nói để làm một trang bán hàng trên mã nguồn này chúng ta có thể nghĩ tới plugin WooCommerce vì nó rất mạnh, hỗ trợ nhiều chức năng để làm được một trang bán hàng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mình vẫn...

Continue reading »

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 04

Wordpress

Tạo thư mục cho Piklist trong Child-theme Như trong yêu cầu của Piklist, để tạo meta box chúng ta phải tạo thư mục trong theme hoặc plugin của chúng ta theo đúng cấu trúc của Piklist để nó tự động chạy mà không cần include...

Continue reading »

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 05

Tạo template hiển thị chi tiết sản phẩm Như trong cấu trúc template của WordPress, nếu chúng ta sử dụng custom post type thì có thể sử dụng tập tin single-{post-type}.php để hiển thị nội dung thuộc post type đó với query mặc định của...

Continue reading »

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 07

Wordpress

Trang lưu trữ sản phẩm Tại trang này, chúng ta sẽ cho hiển thị toàn bộ các dữ liệu trong custom post type sanpham mà chúng ta đã tạo ra. Theo cấu trúc template của WordPress, chúng ta sẽ sử dụng tập tin archive-sanpham.php để...

Continue reading »