Home » Archive by category "Uncategorized"

4 tiêu chí của một slogan “đắt giá”

Những tiêu chí để có slogan hoàn hảo

Trong kinh doanh, slogan có vai trò thể hiện sức hấp dẫn của sản phẩm hoặc nhiệm vụ của một công ty, và được coi là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, slogan thường chỉ là một cụm...

Continue reading »